Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.meteocentrum.pl należy zapoznać się z poniższym regulaminem. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z tym, że odwiedzający zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.

1. Postanowienia ogólne

Strona www.meteocentrum.pl działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez stronę www.meteocentrum.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:

• Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

• Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

• Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Definicje

a) Serwis – strona internetowa www.meteocentrum.pl

b) Usługodawca – Administrator strony internetowej www.meteocentrum.pl

c) Regulamin – niniejszy regulamin serwisu dostępnego pod adresem: https://meteocentrum.pl/regulamin/

d) Odwiedzający – osoba, która odwiedza serwis www.meteocentrum.pl

e) Artykuł – treści oraz obiekty multimedialne (np. zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, który zamieszczany jest przez autora artykułu.

f) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.)

3. Własność intelektualna

Wszystkie treści, w tym Artykuły, logo graficzne, nazwa serwisu, baza danych zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.meteocentrum.pl korzystają z ochrony o prawie autorskim i są własnością Serwisu. Odwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.meteocentrum.pl, bez zgody Usługodawcy.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.meteocentrum.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

Odwiedzający jest zobowiązany do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie www.meteocentrum.pl jedynie w zakresie własnego użytku oraz do wykorzystywania Serwisu w sposób właściwy i nie wpływający negatywnie na jego funkcjonowanie.

Wykorzystywanie treści Serwisu www.meteocentrum.pl w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Usługodawcy. Serwis nie wyraża zgody na kopiowanie, powielanie oraz przetwarzanie Artykułów, zdjęć, filmów, relacji oraz prognoz bez widocznego podania źródła w postaci: ”źródło: www.meteocentrum.pl”

4. Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.